Kliniken | Narva Kirurg Center ^

Kliniken

Narva Kirurg Center - Specialister på åderbråck

Specialistkirurgen – Stefan Nydahl AB har sedan 2004 specialiserat sig på åderbråcksbehandling och är en av pionjärerna inom den moderna endovenösa behandlingsmetodiken. Tillsammans med Scandinavian Venous Centre startade Specialist Kirurgen Sveriges första specialiserade åderbråcksklinik på Läkarhuset Odenplan, Stockholm.

Våren 2011 lämnade Specialist Kirurgen Läkarhuset Odenplan för att med sin samlade gedigna erfarenhet från åderbråcksbehandlingar skapa Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center, en affärsidé med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat.

Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center är en privat vårdaktör med vårdavtal. Detta vårdavtal med Stockholm Läns Landsting innebär även samarbete med landets övriga kommuner och landsting gällande hälso- och sjukvård enligt Riksavtalets fria vårdval. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Se kvalitetspolicy nedan.

Goda kommunikationer

Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center är centralt beläget på Narvavägen 30, vid Karlaplan. Utmärkta kommunikationsmöjligheter med tunnelbana eller buss. Generöst med parkering precis utanför kliniken. Entrén är direkt från gatan, vilket gör tillgängligheten optimal för alla, oavsett rörelsehinder

Kliniken finns i för ändamålet byggda lokaler som färdigställdes i april 2012. Materialval, ljus, färg och utformning har tagits fram för att kunna förmedla känslan av trygghet och tillit i miljön. Det kliniska har nedtonats utan att göra avkall på vikten av adekvat utformade och utrustade behandlingssalar och mottagningsrum, inte minst från hygiensynpunkt.

Det finns vilrum och toalett måttanpassade för att möta de krav en rullstolsburen kan ha på tillgänglighet.

kliniken Narva Kirurg Center

Värdegrund

  • Patient- och kundfokus: att alltid minnas vem som är huvudaktören i processen

  • Resultatorientering: att alltid sträva mot bästa möjliga resultat och minsta möjliga komplikation.

  • Trygghetsskapande: att invitera till en miljö som inger förtroende för vår kompetens och förmåga.

 

Miljöledningssystemets omfattning

Ett miljöledningssystem för att styra miljöfrågor inom verksamheten finns sedan 2014 och vi följer kraven i ISO 14001.

Miljöledningssystemet tydliggöra vilka miljöfrågor vi ska arbeta med och vilka mål och riktlinjer som gäller. Ledningen ansvarar för att verksamheten har ett sådant miljöledningssystem som leder till ständiga förbättringar samt är uppdaterat och underhålls. Ledningen ansvarar även för att det kommuniceras i verksamheten och beskrivningen av miljöledningssystemet är korrekt.

Övergripande dokument är miljöpolicy, betydande miljöaspekter med åtgärder, leverantörs- och inköpsrutiner.

Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs inom Narva Kirurg Center som vi har befogenhet och inflytande över.

Lagkrav, avtal och krav från tillsynsmyndigheter följs och bakas in i riktlinjer eller rutiner där så krävs.

En beskrivning av samtliga styrande dokument i miljöledningssystemet finns på Intranätet på vår gemensamma server.  Dokumenten är tillgängliga för all personal.

Styrande dokument godkänns av verksamhetschefen. Vid ändringar som har betydelse för verksamheten meddelas all personal.

Uppföljning sker vid ledningens genomgång eller vid verksamhetsförändringar.

Vi strävar efter att bidra till en god livsmiljö genom att:

  • Följa gällande miljöstiftning och andra krav som gäller verksamheten

  • Ständigt sträva att bli bättre på miljöarbete och minska verksamhetens energiförbrukning och transporter

  • Utbilda all personal i grundläggande miljöutbildning

  • Källsortera och återvinna i största möjliga mån

  • Säkerställa att riskavfall hanteras på säkert sätt

  • Sträva efter att välja miljömärkta produkter

  • Ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer

För att läsa mer om vår klinik, klicka HÄR.

Vision

Bästa tänkbara resultat, i bästa tänkbara miljö.

Affärsidé

Att skapa en verksamhet med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat i vackra, ändamålsenliga och praktiska lokaler.
Att kunna erbjuda en tillgänglighet som inte utesluter några målgrupper, kunder, patienter eller intressenter som behöver våra tjänster.

Vill se läsa mer om vilka som arbetar hos oss, klicka HÄR.

Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center - Klinik i centrala Stockholm