Vår miljöpolicy

Miljö och kvalitet

Narva Åderbråckscenter är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015.

Vi strävar efter att bidra till en god livsmiljö genom att:

 • Följa gällande miljölagstiftning och andra krav som gäller verksamheten
 • Ständigt sträva efter att bli bättre på miljöarbete och minska verksamhetens energiförbrukning och transporter
 • Utbilda all personal i grundläggande miljöutbildning
 • Källsortera och återvinna i största möjliga mån
 • Säkerställa att riskavfall hanteras på säkert sätt
 • Sträva efter att välja miljömärkta produkter
 • Ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer

Här kan du läsa mer om vår klinik.

Miljöledningssystemets omfattning

Ett miljöledningssystem för att styra miljöfrågor inom verksamheten finns sedan 2014 och vi följer kraven i ISO 14001.

Miljöledningssystemet tydliggör vilka miljöfrågor vi ska arbeta med och vilka mål och riktlinjer som gäller. Ledningen ansvarar för att verksamheten har ett sådant miljöledningssystem som leder till ständiga förbättringar samt är uppdaterat och underhålls. Ledningen ansvarar även för att det kommuniceras i verksamheten och beskrivningen av miljöledningssystemet är korrekt.

Övergripande dokument är miljöpolicy, betydande miljöaspekter med åtgärder, leverantörs- och inköpsrutiner.

Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs inom Narva Kirurg Center som vi har befogenhet och inflytande över.

Lagkrav, avtal och krav från tillsynsmyndigheter följs och bakas in i riktlinjer eller rutiner där så krävs.

En beskrivning av samtliga styrande dokument i miljöledningssystemet finns på Intranätet på vår gemensamma server. Dokumenten är tillgängliga för all personal.

Styrande dokument godkänns av verksamhetschefen. Vid ändringar som har betydelse för verksamheten meddelas all personal.

Uppföljning sker vid ledningens genomgång eller vid verksamhetsförändringar.

Vi strävar efter att bidra till en god livsmiljö genom att:

 • Följa gällande miljöstiftning och andra krav som gäller verksamheten
 • Ständigt sträva efter att bli bättre på miljöarbete och minska verksamhetens energiförbrukning och transporter
 • Utbilda all personal i grundläggande miljöutbildning
 • Källsortera och återvinna i största möjliga mån
 • Säkerställa att riskavfall hanteras på ett säkert sätt
 • Sträva efter att välja miljömärkta produkter
 • Ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer